Materialet består af et radiohørespil i tre dele og fire dokumentariske animationsfilm. Målet med undervisningsmaterialet har været: 

 • At sætte spot på den spændende skolehistorie, der har udspillet sig i de 200 år, der er gået siden undervisningspligten blev indført i Danmark i 1814. 
 • At bringe en gammel og et traditionsbundet fortællegreb i spil, som peger tilbage i historien og bruger det virkemiddel som dengang var det mest tilgængelige, nemlig hørespillet (radiodrama) som det dengang blev kaldt. 
 • At give et afsæt for, at målgruppen kan se sig selv som medspillere i skolens udviklingshistorie, ved at supplere radiodramaet med kortfilm om forskellige generationers skolefortællinger. 

Denne tilgang er med til at aktivere og inspirere elevernes forestillingsevne og hermed gøre historien levende og aktuel. Det er tæt på teaterets virkemidler, og vi kan animere til, at eleverne i arbejdet med emnet bruger deres egne billeder.

Det er vores ambition at igangsætte refleksioner og filosoferen over elevernes egen skolegang og de temaer, skolehistorien til alle tider har huset: 

 • Hvad skolen er for en størrelse? 
 • Hvad er skolens værdier i de historiske nedslag, som de besøger?
 • Kan man forstå værdierne og kan man lære ad dem? Kan man forsvare
  dem? 
 • Hvad adskiller værdierne fra i dag? 
 • Hvordan har sammenhængen mellem skole, hverdag og samfundsliv
  ændret sig?

Jagten på skolens væsen inspirerer og igangsætter et sprogligt arbejde i dansk - både som udgangspunkt for samtaler, diskussioner, interviews og fortællinger. Men også som udgangspunkt for tekster, beskrivelser af egne skoledage, refleksioner over begrebet “skoleliv” og meget mere. 

Materialet støtter elvens færdigheder og kompetencer inden for:

DANSK, 2. KLASSE

 • Eleven kan følge forløbet i en fortælling
 • Eleven har viden om begyndelse, midte og slutning
 • Eleven har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige virkemidler
 • Eleven har viden tema, genre, forløb og personskildring
 • Eleven kan deltage i enkel fortolkning
 • Eleven kanfinde hovedindhold
 • Eleven kan identificere ukendte ord i tekst og tale
 • Eleven har viden om enkle refleksions-spørgsmål
 • Eleven kan tale om teksters temaer
 • Eleven kan udtrykke egen opfattelse af teksten
 • Eleven kan sætte tekstens tema i relation til andres liv
 • Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig
 • Eleven kan anvende it til hverdagskommunikation
 • Eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd

DANSK 4. KLASSE

 • Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
 • Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem op- læsning og tegning
 • Eleven kan undersøge personers motiver, konflikter og handlinger
 • Eleven har viden om måder til at sætte tekster i et tidsperspektiv på
 • Eleven kan sætte tekster i forhold til forfatterskabers særpræg
 • Eleven kan deltage i samtale om teksters kvalitet
 • Eleven har viden om kendetegn ved tale, skrift samt ved visuelle og auditive modaliteter
 • Eleven kan iagttage forskelle på talt sprog, skrevet sprog og andre modaliteter
 • Eleven har viden om digitale profiler og digital kommunikation
 • Eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre
 • Eleven har viden om rum, figur og forløb

HISTORIE 4. KLASSE

 • Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
 • Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
 • Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie